TEL: 0114 2755131
Thunder Hi 149 Polished Trucks (Pair)

Thunder Hi 149 Polished Trucks (Pair)

Regular price £50.00 Sale

Thunder

Hi 149 Polished Trucks (Pair)

Deck Size 8.25 - 8.5